ženklas

ženklas
žénklas sm. (3) KBII54, K, LsB496, Š, Rtr, FT, , NdŽ, , PolŽ1150, (1) NdŽ, žeñklas (4) NdŽ; Lex109, Q15,390, SD116, SD52,201,456, H166, R, R250,272, , 333,363, Sut, N, M, L, LL240, ŠT9,128, ŽŪŽ98, GTŽ 1. FzŽ396 buvusi ar atsiradusi žymė: Gimtinis žénklas ant rankos Ml. Gerai sugijo, mažas žeñklas JnšM. Ežią palik dėl žénklo, kad pažintumei savą dirvą J. Palik žénklą, kad ateję rastum Krsn. Ė da šulny i žeñklo nėra, lijo lijo Švnč. Nė žeñklo nebėr, kur kapčių būta Mžš. O ženklaĩ [senovės gyvenvietės] dar ir dabar tebėra [ant piliakalnio] Alz. Pakūrena dujinę, tai tę žénklo nėra . Padarė žénklus par mišką, ba užblūdysi Mrc. An karties būtumėt pakabinę kokią nors maršką, mum žeñklas būt buvę Šmn. Nuog lubinų ženklaĩ [lieka], kad inveria rankon Dg. Ūkinykystėj žeñklo nepažinsi, jeigu kačiuką palakinsi Tvr. Kaip dūmai iš kamino išeita, išnyksta, neliekta nė žénklo, teip mūsų gyvenimas, teip anų gyvenimas End. Dabar jau jie (kapai) te apleisti, jau te nieko, tiktai žénklas kapų bėra Jdp. Tuos čeverykus dėk in ugnį …, kaip bematant jau jų nė ženklo nebus BsPIV64(Brt). Visas daržas suknistas, lysvių nė ženklo J.Avyž. Kaziukas žinojo toje vietoje esant peiliu įpjautų ženklų, kuriais senovėj žymėdavo kiekvieno vaiko amžių, o ties mirusiu įrėždavo kryželį A.Vaičiul. Nugriaus paskutinį ženklą, kad tu gyvenai – tavo trobą . Smarkia ugnim iž dangaus uždegti buvo, o žemė juos (Sodomos ir Gomoros miestus) po tam prarijo, teip jog notliko nė jokio ženklo, tatai est žymės vietos jų MP150. Pasiliko taipajag nekurios mūro trobos ir pūstaunyčios ant ženklo tinai miestą buvusį BPII346. Koją pertęsiu [sėdamas], ir žeñklas yr [dirvoje] Sn. Davainis stebėjo šituos buvusių žmonių ženklus (kryžius), dūlinčius po palinkusio beržo šakom ir visokiom žolėm, kerais užaugusius S.Zob. Bau jis ir ženklų̃ turi nuo to smako Sch169. Nudegimai … užgyja …, palikdami ne kartą žymius ženklus (randus) TS1904,2. Čia randam ženklẽlį: po pušele, po žaliąja kūryta ugnelė Niem17. Duos tau apturėti pakajingą širdį bei priedės ženklą amžino žyvato 157. Ir Ponas padarė ženklą ant Kaino BB1Moz4,15. Man regiasi namuosu mano sant raupų ženklą BB3Moz14,35. Ir Dievas bylojo: „Būk (žvakės) (viršuje šviesybės) ant tvirtybės dangaus, perskiriančios dieną bei naktį ir duodančios ženklus, čėsus, dienas ir metus“ BB1Moz1,14. Kad tu išgelbėjai [karaliaus dukteris], parodyk žénklus LB192. Kaip aš išlėksiu iš tėvo sodno, paliksu jums ženklẽlį Niem33. Brolužėli, atnešk žénklą nuo senos močiutės, meiliuosius žodelius JV546.taikinys: Pirma, ženklas yra žymė ana, kuriosp šaudo kas SPI190. Teipo iššausiu tris strėlas šalin jo (akmens), kaipo šaučia ženklop Ch1Sam20,20. Jis savo kilpinį intempė ir mane strėlai pastatė ženklu BBRd3,12. 2. dirbtinė daiktinė ar vaizdinė žymė, žymuo: Ženklas karionėj del pažintes savų ir neprietelių SD71. Žénklas dėl praleidimo I. Šiandien knygos ženklu (ekslibrisu) grožimės kaip grafine miniatiūra, stengiamės įspėti meno ir žmogaus mįslę sp. Lietuvoje rasti akmenys su iškaltais tam tikrais ženklais arba neturi nieko bendra su raštu, arba yra nelietuvių rašto paminklai . Pašto ženklas ŠT164. Perėjos žymimos kelio ženklais . Prie vartų buvo statomi stabkūliai – įvažiavimo ženklai . Ten y[ra] žénklai uždėti, ka ne visur gal vaikščioti Šts. Kambariuose stovėjo krosnių iš glazūruotų koklių su ornamentiniais motyvais ir Radvilų heraldiniais ženklais . Popierius su įvairiais šerno ženklais buvo vartojamas maždaug 1540–1570 metais . Prekių ženklas SkŽ72. Paskiau nešė Gedimino tus štulpus, tą tokį žénklą Sd. Lėktuvai tokie su tokiu vokišku žénklu Pln. Kas auselę [aviai] nukerpa, kas ausin inveda ženklẽlį kokį Ad. Anksčiau Kupiškyje smarkiai veikė „Pavasario kuopa“, nemažai vyrukų ir merginų, jos narių, vaikščiojo įsisegę į atlapus metalinius ženklelius su tekančia saule J.Balt. Ženklẽliai – meninės formos simboliai, žymintys asmens nuopelnus, pasižymėjimą kurioje nors veikloje LTEXII515. Jis tai skaito iš ženklẽlio KI18. Ir pražuvo visa valdžia ir vertumas byskupo, kuris tiektai rūbuose ir tuose viršutiniuose žénkluose žibėjo DP161. Veidas, ženklas pagonų dievo, stulpas pagoniško dievo SD5. | Žiemos knygoje kiekvienas žvėris, kiekvienas paukštis pasirašo savo įmantria ar paprasta rašysena, savo ženklais .įspėjimas: Pry radijo atnešė ženklus su užrašu [1939 metais hitlerininkai]: kas radiją iš nedraugiškos valstybės klausos, tas yra išdavikas Ktč. 3. judesys, daiktas, garsas ir pan., kuriuo pasakoma kokia mintis: Žénklas, merkimu duotas I. Anuodu ženklais susižino, susikalba J. Kai ženklais paprašiau gerti, tuojau pririto didžiausią statinę ir atkišo iš viršaus J.Balč. Staiga žvalgai padarė nuo klojimo stogo ženklą, kad atvažiuoja, ir visi sujudo A.Vien. Motina stovėjo prie kiemo vartų su alaus ąsočiu ir ženklais kvietė išgerti J.Avyž. Kareivis pribėga prie senio Pranciškaus, vėl rodo visokius ženklus rankomis J.Ap. Girdi, kunigaikšti, rūstų aukščiausiojo ženklą (griaustinį)! V.Krėv. Pilies kuoruose nuaidėjo ilgieji trimitai – ženklas rinktis į didžiąją menę . Iš karto, lyg ženklą davus, įniko kurkti varlės begaliniuose kaip jūra plotuose M.Katil. O būdavo žeñklas kitan kambarin [vaikams eiti], ir nesiklauso didelių kalbos Kpr. Ten buvo protingas vokytis, ans paglostė anai galvikę, davė žénklą, ka tu nebijok End. Kaip nebgalia begerti, ans tik jau žénklą tokį duoda tam velniuo (ps.) Lk. Ketvirtu trūbu trūbuosiu vyresniuoju būdamas, ženklus rodydamas S.Dauk. Pasakyk mums, kad tie daiktai bus ir kas yra do ženklas, kad tie visi daiktai išsipildys? Ch1Mr13,4. Bei šitas jumus ženklas, bylo Ponas, jog eš jus šioje vietoje atlankysiu BBJer44,29. Ženklas kryžiaus švento, kuriuo ženklinamės, yra kaip suma koki viso tikėjimo mūsų DK17. Bei tatai tau bus ženklu, jog aš tave siunčiau BB2Moz3,12. Ir tikėjosi regėsiąs ženklą nuog jo VlnE201. Šitie Dievo rėdymo veikalai, kuriuos ant to pasaulio regime, yra ženklù ateisiančiųjų DP585. Tu ženklą nuog Pono gausi, Poną tatai darysiantį BB2Kar20,9. 4. K ypatingas reiškinys, stebuklas: Ženklas, prajovas, stebuklas SD32. Todėl pats Viešpats duos jums ženklą brš. Ir tuomet pasirodys ženklas sūnaus žmogaus ant dangaus I. Ir duos tau ženklą aba stebuklą Ch5Moz13,1. Bei šitą ramtį imk tavo rankona, kuriuo tu ženklus (viršuje čiūdus) padarysi BB2Moz4,17. Ponas Dievas rūstybę savo dažnai ženklais ir paveikslais ant mūsų rodžia MP64. Jūs mane ne dėl to ieškot, kad ženklų matėt, bet todėl, kad duonos valgėt ir privalgėt NTJn6,26. Tas est pirmas ženklas, kurį Jėzus padarė Kano[je] Galilėjos VlnE26. Jei netiki Ponu, prašyk kokio ženklo aba ant žemės, aba ant dangaus, aba ant galybės marių, idant būtumbei to tikras nuog Pono apie išklausymą savo MP74. O jei Christuso pigiaus ir tikriaus nei vienas nepažįsta, kaip ižg prajovų ir darbų jo, kaip pats čia liudija, tadang ir Bažnyčios jo tikrosios nėr geresnio žénklo nei pigesnės pažinties, kaip prajovai ir žénklai, kuriuos jaip Viešpatis Dievas daro DP19. Tad anos žmonės, išvydusios žénklą, kurį padarė Jėzus, bylojo, jog tasai yra ižg tiesos pranašas DP123. Herodas labai pradžiugos, tikėdamas, jog V[iešpats] Jėzus … turėjo padaryt jamp kokį ypačią žénklą, kuris pasotintų akis jo DP166. Du žénklu čia V[iešpats] Christus ant to žmogaus padarė DP318. Ir ejo paskui jį daug žmonių dėl to, jog regėjo ženklus jo, kurius darė ant tų, kurie nesveiki buvo MP122. Daug taipajag ir kitų ženklų padaręs yra Jezus po akimis pasiuntinių savo BPII43. Regėjo ženklą buklingą, visam svietui šlovintingą PK137. O tą antrą ženklą padarė Jėzus GNJn4,54. Antrą [Viešpaties atėjimą] labai baisūs žénklai pranoks DP13. Apaštalai V[iešpaties] Christaus mokslą savą čiūdais ir žénklais patvirtino ir nuog Dievo jį santį parodė DP204. Tokių žénklų tikrų, kokius Viešpatis Dievas per savus šventuosius daro, kaip yr aklų apžiebimas, numirėlių atgydymas, nė vienas kitas daryt negali DP254. 5. ko nors išorinis pasireiškimas, požymis, įrodymas: Ženklas, lėmimas, nuolaima SD62. Ženklas, pažymis, lėmimas ŠT17. Didi rasa – giedros ženklas prš. Gaidys kapstos ant mėšlyno – ilgos giedros ženklas LTR(Auk). Jei gervės skrenda žemai, greitos žiemos ženklas . Jei perbėga par kelią katė – negeras ženklas LTR(Km). Keturlapis dobilas – laimės ženklas LTR(Mrs). Po [augalų] šaknų, po mano ženklų̃ bus lietų DrskŽ. Jeigut ana (blezdinga) pavasarį pradeda ten skraidyti, tas y[ra] pirmasis žénklas, kad ana ieško vietos ten lizduo Sd. Jau man patiko toj karvė, visi ženklaĩ, galvukė nedidelė Pv. Blogiausias senatuvės žeñklas – atmintis, akys da baika Kz. Kristus liepa mums mylėti artimą ir sako meilę būsiant ženklu, atskirančiu mokytinius jo nu kitų žmonių M.Valanč. Mūsaijai gadynei ypatus ženklas – tai mainų ūkė A1884,300. Vislab tai, ką visi šitie ženklai buvo paženklinę, turėjo dabar išgąstingiausiai išsipildyti Kel1864,198. Ženklai žiba išminties didžios 153. Bet appjaustymas – priderąs žénklas tikėjimo, laukiančiojo užgimimo ižganytojo, o krikštas – žénklas, priderąs ižganymo, jau padaryto per Christų DP54. Kėlimas iž numirusių yra tikriausias žénklas, jog nuodėmė, mirimas … ir pragaras yra nuog Christaus pergalėti DP197. Yra Viešpatis Christus žénklu mielaširdumo ir atleidimo nuodėmių, kurį mums Viešpatis Dievas pastatė už tarpinyką DP51. Kančia jo yr mumus žénklu paklusnumo, romumo ir kantrumo. Bet tiemus žénklamus prieštarauja lepūnai, geidžiąjie ir godai, gėraująjie, nertąjie, nepaklusnieji, nekantrūs ant savo nupuolimo ir prapulties amžinos DP51. Aš norėjau, kad kapitonas paimtų tą žiedą kaip mano dėkingumo ženklą už jo gerą širdį J.Balč. Jaunoji prisegdavo jaunikiui trikampiu sulankstytą nosinę su rūtų šakele, kaip savo sutikimo už jo tekėti ženklą . Visas kaimas nerodė gyvybės ženklo, nors jau raudo rytuose dangus P.Trein. Tai buvo visuomenės gyvėjančio pabudimo ženklai . Mirti už kitą yra betgi pats didžiausias meilės ženklas A.Mac. Iš didesnės laiko perspektyvos vis labiau nublanksta tai, kas jo (Antano Baranausko) veikloje klaidinga, atgyvenę, ir iškyla tai, kas pažymėta nemirtingumo ženklu LKXIX12. Kryžius!.. Išganymo ženklas lietuvio pily! V.Krėv. Žmonos netektis išblėsusį jo veidą pažymėjo kančios ženklu V.Bub. Moksleivių korporacijos savo vėliavomis, visuomenės ir valstybės atstovai savo vainikais lenkiasi jo (Jono Jablonskio) didingai dvasiai, regimais ženklais reiškia jam pagarbą A.Sm. Kiekvienas džiaugsmas yra ženklas, kad mūsų būtyje vienokiu ar kitokiu būdu prasiveržė dieviškumas A.Mac. Te tau šitas aukso žiedas, tai bus meilės ženkleliù DrskD126. Atnešk žénklą nuo senos močiutės JV546. Aš įduosiu ženklẽlį graudžių ašarėlių JD1198. Jeigu duoną iškepus parsprogsta kryžiškai minkštimas, ženklas, jog neatbūtinai kam iš tų namų reikės eiti į kapus LMD(Žg).(botagą) laikė pagarbiai padėjęs ant peties, kaip turtingo ūkininko ženklą M.Katil. 6. KI501, ŠT263 simbolis: Duona ir vynas ant katalikiškojo altoriaus yra ne tik ženklai, rodą į Kristų, bet ir pati Kristaus tikrovė jo kūno ir kraujo pavidalais A.Mac. Trečias mėnuo sėjos (birželis) turėjo ženklą paverstos sėtuvės, kas rodė, kad jau viskas pasėta A1884,28. Imk tą ženklą kryžiaus šventojo ant tavo kaktos bei ant tavo krūtų Vln59. 7. rašmuo, spaudmuo, simbolis: Žymelė, ženklelis SD164. Ženklelis pakelties balso (muzikoje) I. Skaitant arba rašant, mums garsus atstoja tam tikri ženklai, kurie vadinasi raidės J.Balč. Priegaidės riestinis ir dešininis žénklai K.Būg. Ženklai rašybos A.Baran. Mes vartojame du priegaidės ženklu: ' smailinį (acutus) ir ˆ apriestinį (circumflexus) Jn. Balsė i, padėta pirm a, e, o, u, yra minkštinančiu ženklu S.Dauk. Skiriamieji ženklai rašte atstoja kalbančiojo intonaciją . Rašto ženklai (raidės) . Diakritiniais ženkleliais Daukša pradėjo žymėti ir kirčio vietą . Ir vėlgi da neatsikvėpėjus skaityk iki ženklui, vardu mažutis (taškas) Tat. Sunku perteikti savitą jų dainavimo būdą muzikos rašto ženklais LKXII148. Daugybos ženklas ŠT128. Skyrybos ženklai . Lygybės ir nelygybės ženklas Z.Žem. Ženklų nuskaitymas SkŽ310. Klausimo ženklas ŠT64. Atimties ženklas ŠT133. Priešingų ženklų dydžiai Z.Žem.K lapelis, kvitas: Ženklas, kvitas, kortelė ŠT200. 8. vėliava: Rasi paminėtus visokius ginklus karionės, šarvus, šalmą, ragotinę, skydą, ženklą, aba karūną SPI13. Trečia, yra ženklas žymė kareivių, po kuria stovi, karūna vadina SPI190. 9. (neol.) pažymys: Mokiniai pramoksta kelis žodžius, mokytojai duoda jiems patenkinamus ženklus, ir pabaigta A.Sm. [Mokytojas] turi neištaisytas ar blogai ištaisytas klaidas pridėti prie naujo darbo klaidų ir tokiuo būdu pamažinti ženklą J.Balč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • ženklas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Duomenų elementas, turintis kodą kurioje nors ↑koduotėje, arba elementarus simbolis. Gali būti rašto ženklas (trumpiau vadinamas ↑rašmeniu) arba ↑valdymo ženklas. Į vieną aštuonių ir mažesnio bitų… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • ženklas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sutartinis prasmingas judesys, signalas. Ženklas gali būti garso ir regimasis. atitikmenys: angl. badge; sign; symbol vok. Abzeichen, n; Marke, f; Zeichen, n rus. знак …   Sporto terminų žodynas

 • ženklas — žénklas dkt. Pasiródė pirmieji sausumõs ženklai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • ženklas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. character; mark; sign vok. Symbol, n; Zeichen, n rus. знак, m; симбол, m; символ, m pranc. caractère, m; marque, f; signe, m; symbole, m …   Automatikos terminų žodynas

 • ženklas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Sutartinis informacinio elemento žymėjimas. atitikmenys: angl. sign vok. Vorzeichen, n; Zeichen, n rus. знак, m pranc. signe, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • ženklas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. sign vok. Vorzeichen, n; Zeichen, n rus. знак, m pranc. signe, m …   Fizikos terminų žodynas

 • ženklas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Žvalgyboje – informacija, leidžianti suprasti galimo priešo ketinimus ar galimybes atlikti kokią nors veiklą arba jos atsisakyti. atitikmenys: angl. indicator pranc. indice …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • ženklas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kalbant apie sausumos minų naudojimą kariniuose veiksmuose atitikmenys: angl. marker pranc. marquer …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • ženklas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Daiktas ant vandens nuotoliui ženklinti buriavimo ir irklavimo sporto varžybose. atitikmenys: angl. badge; sign; symbol vok. Abzeichen, n; Marke, f; Zeichen, n rus. знак …   Sporto terminų žodynas

 • ženklas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Juslėmis suvokiamas materialus objektas, įvykis ar veiksmas, kuris pažinimo vyksme yra kito objekto, įvykio ar veiksmo subjektyvaus darinio nurodymas, žymėjimas arba atstovas. atitikmenys: angl …   Sporto terminų žodynas

 • ženklas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Simbolis plačiąja prasme. atitikmenys: angl. badge; sign; symbol vok. Abzeichen, n; Marke, f; Zeichen, n rus. знак …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”